STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MATEK PSZCZELICH

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§1.
Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE STOWARZYSZENIE HODOWCÓW MATEK PSZCZELICH, w dalszych postanowieniach niniejszego statutu zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszaniem osób fizycznych, które ma na celu tworzenie podstaw sprzyjających rozwijaniu i unowocześnianiu hodowli pszczół na terenie RP, budowanie atmosfery zaufania i szacunku hodowców w środowisku pszczelarskim, prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej, oświatowej i promocyjnej oraz wszelkiej innej aktywności związanej z ochroną i wsparciem rozwoju hodowli.

§2.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach Dz. u. 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.

Członkowie zrzeszają się w Stowarzyszeniu na zasadzie dobrowolności i wykonują prace na rzecz Stowarzyszenia.

§4.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia są Puławy.

§5.
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zasadach działania.

Rozdział 2
Cele i zadania Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§6.
1. Stowarzyszenie zostało powołane w celu tworzenia podstaw sprzyjających zachowaniu, rozwijaniu i unowocześnianiu hodowli pszczół na terenie RP, budowania atmosfery zaufania do hodowców w środowisku pszczelarskim, prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej, oświatowej i promocyjnej oraz wszelkiej innej aktywności związanej z ochroną i wsparciem rozwoju hodowli.
2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
− integrowanie hodowców i podnoszenie ich kwalifikacji
− reprezentowanie interesów hodowców wobec administracji państwowej i samorządowej, władz publicznych, organizacji społecznych i gospodarczych itp.
− ochrona godności i dobrego imienia hodowców
− propagowanie idei chowu i hodowli pszczół ras: kaukaskiej, kraińskiej, środkowoeuropejskiej i włoskiej
− upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych metod chowu i hodowli pszczół
− inicjowanie oraz współdziałanie w opracowywaniu aktów prawnych mających na celu rozwój chowu i hodowli pszczół oraz ochronę pszczelarstwa, pszczelarzy i środowiska naturalnego,
− inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy hodowcami matek pszczelich
− organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, konwersatoriów, warsztatów, wystaw, pokazów, kursów, szkoleń, doradztwa itp.,
− występowanie w prawnej ochronie ras pszczół dopuszczonych do hodowli w Polsce
− wykonywanie ekspertyz, analiz, sondaży, opracowywanie prognoz związanych z hodowlą pszczół
− prowadzenie badań naukowych związanych z hodowlą pszczół i ich wdrażanie
− prowadzenie działalności wydawniczej
− kształtowanie postaw tolerancji i współdziałania
− działania na rzecz ochrony środowiska i promowanie postaw ekologicznych

§ 7.
Realizując powyższe cele:
1. Stowarzyszenie opiera się na pracy: członków, organizacji i firm współpracujących oraz wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia spraw i realizacji celów może zorganizować biuro, zatrudniać pracowników, wolontariuszy, także spośród członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.
3. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
− handlu matkami pszczelimi, miodem, produktami pszczelimi oraz innymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi zgodnie z potrzebami
− pośredniczeniu w zawieraniu umów kupna-sprzedaży środków do produkcji pszczelarskiej
− działalności szkoleniowej i konsultingowej,
− prowadzeniu i realizowaniu zadań i działań związanych z chowem i hodowlą pszczół
− promocji i reklamy
− świadczeniu usług mających na celu realizacje zadań określonych w § 6
5. Decyzję o rozpoczęciu działalności, o której mowa w § 7 pkt 4 podejmuje Walne Zebranie Członków
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia są: Członkowie Zwyczajni, Członkowie Honorowi i Członkowie Wspierający.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna prowadząca pasiekę hodowlaną, realizującą program hodowlany w pasiece, w której prowadzona jest ocena przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt lub inny upoważniony podmiot.
3. Członkiem Stowarzyszenia może być hodowca realizujący program hodowlany doskonalenia genetycznego, ochrony zasobów genetycznych lub program krzyżowania ras pszczół dopuszczonych do hodowli na terenie RP
4. Członkiem Stowarzyszenia może być inseminator matek pszczelich posiadający uprawnienia
5. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zajmująca się zawodowo badaniami naukowymi z zakresu pszczelnictwa
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

§ 9
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych nadaje lub pozbawia członkostwa honorowego w głosowaniu tajnym.
3. Członek honorowy jest zwolniony od świadczeń członkowskich.
4. Członek honorowy ma prawo:
a) Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
b) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia
5. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 10.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
– swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
– zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska hodowców
– dbać o jego dobre imię
– przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia,
– popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
– regularnie realizować zobowiązania na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z ustalonymi zasadami

§ 12.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
– pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi
– śmierci członka
– skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych
– nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną
– wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia

§ 13
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
– przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze
– wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
– korzystać z opieki, gwarancji, rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności
– korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków
– korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 15
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata

§ 16
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów poza przypadkami, gdzie Statut stanowi inaczej

§ 17
Walne Zebranie Członków
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku
2. Zarząd zwołuje Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały podjętej przez Komisję w pełnym składzie, na wniosek 1/3 Członków Stowarzyszenia lub inicjatywy Zarządu w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dostarczenia wniosku Zarządowi.
3. Zwołując Walne Zebranie Zarząd zobowiązany jest powiadomić o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób umożliwiający potwierdzenie otrzymania, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
– uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian
– wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– wybór Prezesa
– uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
– udzielanie absolutorium Zarządowi,
– ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej regulowania
– nadawanie tytułu honorowego członka lub prezesa
– podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów
9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 18
Zarząd
1. Zarząd składa się z 5-7 osób w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członków Zarządu
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
– zwoływanie Walnego Zebrania Członków
– reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
– kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
– zatwierdzanie projektów planów pracy Stowarzyszenia i budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania
– sprawowanie nadzoru i kontroli działań administracyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia
– wnioskowanie o nadanie wyróżnień organizacyjnych, resortowych i państwowych
– podejmowanie uchwał w sprawach o nabywanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego
– ustalanie zasad przynależności członka zwyczajnego i wspierającego
– przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości składek członkowskich
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes co najmniej 2 razy do roku. O terminie i miejscu informuje pozostałych członków Zarządu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. W sprawach tzw. zwykłego Zarządu zarząd reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia

§ 19
Komisja Rewizyjna
1. Walne Zebranie Członków wybiera 3 członków Komisji Rewizyjnej
2. Komisja konstytuuje się w składzie Przewodniczący, Sekretarz i Członek Komisji na pierwszym posiedzeniu po wyborach. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
– kontrola Zarządu
– wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
– występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

§ 20
Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym Walnym Zebraniu Członków

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, programów rządowych, dotacji zagranicznych oraz ofiarności publicznej i innych funduszy.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Maksymalną sumę zobowiązań majątkowych ustala corocznie Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa jednego członka Zarządu. W sprawach pociągających za sobą skutki finansowe do składania oświadczeń woli konieczny jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa Członka Zarządu oraz Skarbnika
5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia, z wyjątkiem środków przeznaczonych na bieżącą działalność
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 6
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 22
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami.
Sekretarz

Informacja o plikach cookies wiecej informacji

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij